GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YELKEN FEDERASYONU SPORCU LİSANSI TESCİL, VİZE VE TRANSFER TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ
Madde 1- Bu talimat, spor yarışmalarına katılmak isteyen spor kulübü ile, sporcuların uyacakları usul ve esasları kapsar.

KAPSAM
Madde 2- Bu talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yelken Federasyonu, Yelken Sporu yarışmalarına katılmak isteyen sporcular, Sporcu lisansı verilmesine dair usul ve esasları kapsar.

DAYANAK
Madde 3- Bu talimat 3289 sayılı genç sayılı gençlik ve spor genel müdürlüğü 'nün teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunun 2. ve 10. Maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4- Bu talimatta geçen tanımlardan;
Bakanlık : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığını,
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, Merkez ve Taşra birimlerini,
Teşkilat : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Merkez ve Taşra birimlerini,
Federasyon : Yelken Federasyonunu,
Tescil : Bir sporcunun spor müsabakalarına katılabilmesi için spor Federasyonuna yaptırdığı kayıt işlemini
Vize : Bir sporcunun spor müsabakalarına katılabilmesi için daha önceden almış olduğu lisansını her yıl onaylatması işlemini,
Transfer : Bir sporcunun bağlı bulunduğu kulüpten başka bir kulübe geçmesini,
Lisans : Sporcunun müsabakaya katılabilmesini sağlamak için ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

ESAS HÜKÜMLER

SPOR MÜSABAKALARINDA LİSANS MECBURİYETİ

Madde 5- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yelken Federasyon tarafından, tescil edilmiş olan sporcuların spor faaliyetlerine katılabilmeleri için, bu talimat hükümlerine göre sporcu lisansı almış olmaları ve bu lisanslarını her yıl il müdürlüklerine vize ettirmeleri zorunludur.
Spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına ferdi sporcu lisansı alabilirler ve bu lisanslarını her yıl il Müdürlüklerine vize yaptırırlar.
Ferdi Sporcu Lisansı alan sporcular lisanslarını her zaman için bir sporcu kulübü adına çevirebilirler. Kulüp adına lisans çıkardıktan sonra tekrar ferdi sporculuğa dönmek isteyen sporcular kulüplerinde bir yıllık tescil sürelerini bitirmeden ferdi sporculuğa dönenler bir yıl tescil sürelerini bitirmeden tekrar kulüp adına lisans çıkaramazlar.

LİSANS İŞLEMLERİ

Madde 6- İlk defa lisans alacak olan sporcunun 7 yaşını bitirmiş, 8 yaşından gün almış olması gerekmektedir.
Buna göre lisans çıkaracak sporcunun tescil işlemlerinde aşağıdaki belgeler aranır.

a) Reşit olmayan sporcular için veli izin belgesi (izin belgelerinin il veya ilçe Müdürlükleri ile Mülki veya İdare Amirliklerince) tasdik edilmesi şarttır.

b) Kulüp Adına Lisans çıkarabilecekler için fotoğraflı bir lisans ile üç tescil fişi, ferdi sporcularda ise yine fotoğraflı bir lisans ile iki tescil fişi.

c) Doktor muayenesinin lisansa işlenmiş olması,

d) Lisans çıkaracak sporcuların nüfus cüzdanlarının fotokopileri lisansla birlikte il müdürlüklerine verilir.

Bu belgeler kulüpler tarafından, ferdi tescillerde ise sporcu tarafından daktilo ile doldurularak il müdürlüklerine teslim edilir.
İl Müdürlükleri teslim aldıkları sporcu tescil belgelerinde gerekli işlemleri yapar ve tescil işlemini tamamlar.
İl Müdürlüğünce tescil, tasdik edilen ve lisans numarası verilen belgelerden, lisans numarası, il kodu, lisans numarası şeklinde verilir, bir tescil fişi ve lisans kulübe verilir. Bir tescil fişi ise İl Müdürlüğünde muhafaza edilir.
Tescil fişinin bir adedi de federasyona gönderilir. Konu ile ilgili çıkacak ihtilafta Federasyonca saklanan belge esas alınır.

Lisanslarını kaybedenler federasyondaki belgeler esas alınmak kaydıyla yenisini almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat ederler.

VİZE İŞLEMLERİ VE SEZON TESBİTİ

MADDE 7-Sporcuların yarışmalara katılabilmesi için lisanslarını her yıl bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne lisanlarını vize ettirmeleri zorundadır.
Vize işlemleri 01 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında yapılır.
Vize işlemlerinde, sağlık muayenesinin lisans üzerinde belirtilebilmesi zorunludur.
Federasyonun sezon başlangıcı 01 Ocakta başlar 31 Aralık tarihinde sona erer.

SPORCULARIN İSTİFA DİLEKÇELERİ
MADDE 8- Amatör sporcular tescilli bulundukları kulüplerinden 9.madde hükümlerini yerine getirmek kaydıyla her zaman istifa edebilirler.
İstifa eden sporcu, istifa dilekçesini 2 nüsha halinde hazırlayarak, iadeli taahhütlü olarak bir nüshasını kayıtlı olduğu spor kulübüne diğer nüshasını da bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne gönderir.
Bağlı bulundukları spor kulübünden istifa eden sporcular kulüplerinin resmi mührünü ve yetkilisinin imzasını taşıyan bir ilişiksiz belgesi alırlar. Aldıkları bu ilişiksiz belgesini transfer olacakları spor kulübü vasıtasıyla il içi ve il dışı transferlerde her zaman il müdürlüklerine vermeye mecburdurlar.
Bu ilişiksiz belgeleri İl Müdürlüklerince onaylamadıkça geçerli sayılmaz.


SPORCULARIN TRANSFER İŞLEMLERİ
Madde 9

a) Sporcu, tescilli bulunduğu kulübünden ilişiksiz belgesi almak kaydıyla bir sezon içerisinde bir defa transfer yapabilirler.
Kulübünde iki yıllık tescil süresini bitirmiş sporcular, lisanslı olduğu kulübün iznine bakılmaksızın transfer şartlarını yerine getirmek kaydıyla başka bir kulübe transfer olabilirler.
Spor kulüpleri transfer yapmaya hak kazanan sporcular ile transferlerinde müsaade ettikleri sporcularından ilişiksiz belgesi bedeli olarak asgari ücretin bir aylık brüt tutarı kadar para alabilirler.

b) Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme sınavı sonucunda adına tescil edildiği kulübün bulunduğu ilin dışında bir ilde, fakülte veya yüksek okulda, öğrencilik hakkını kazanan ve bunlara kesin kayıt yaptıran sporcular, ilişiksiz belgesi bedeline ilaveten asgari ücretin, bir aylık brüt tutarının iki katı Federasyon bedelini de ödemek şartıyla o yüksek öğretim kurumunun bulunduğu ilde bir kulübe il dışı transfer yapabilirler.

Açık öğretim Fakültesi, yukarda yüksek belirtilen yüksek öğrenim kurumlarının dışındadır.
Sporcunun tescilli olduğu kulübün bulunduğu ilde özel yetenek sınavı ile girebilecek üniversite veya yüksek okul varsa, hiçbir şekilde başka bir ildeki aynı tip okula kesin kayıt yaptırmak kaydıyla, transfer hakkını elde etmek mümkün değildir.
Üniversite ve yüksek okula kayıt yaptırma nedeniyle, il dışına transfer yapan sporculardan taahhütname aranmaz. Kesin kayıt yaptıran sporcular, kesin kayıt tarihinden itibaren 6 ay içerisinde transfer yapmak zorundadır.
Üniversite ve yüksek öğretim kurumlarına kaydını yaptırmak suretiyle il dışı transfer yapan sporcular kulübünden ilişiksiz kağıdı almış olsa dahi transfer yapamazlar. Ayrıca kendi isteğiyle öğrenim kurumundan kaydını sildirerek ilişiğini kesenler bu tarihten itibaren 1 yıl geçmeden ve kulübünden ilişiksiz kağıdını almadan il dışı transfer yapamaz.

c) Yeni tescil, vize ve transfer yapan sporcuların yaş düzeltmeleri kabul edilmez.
Nüfus cüzdanlarında günü ve ayı belli olmayan sporcuların doğum tarihleri 1 Temmuz olarak işlem görür.
Tescilli bulundukları kulüplerinden ilişiksiz belgesi alan sporculardan, tescil süresi ile yaş kaydı aranmaz. Tescil sürelerinin hesaplanmasında İl Müdürlüklerinin tasdik tarihi esas alınır.
Sporsuların eski kulüpleri adına lisanlarının vize edilmiş olması ve takım müsabaka listesinde adının bulunması, transfer yapmasına engel değildir. Bu şekilde transfer yapacak sporcuların fiilen müsabakaya katılmış olması şarttır.

d) Birden fazla spor kulübüne aynı tarihte transfer isteğinde bulunan sporcuların transferi, Ceza Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması sonuna kadar yapılmaz.
Cezanın bitiminde sporcular yeniden transfer isteminde bulunması gerekir.
Yukarıdaki hüküm dışında cezalı sporcuların transferleri yapılır, ancak lisansları cezanın bitiminde verilir.

e) Bir spor kulübü adına lisans çıkardıktan sonra, kulübünden ilişiksiz kağıdı almadan başka bir kulüp adına lisans çıkarma talebinde bulunanlar veya çıkaranlar hakkında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve ilk lisansı geçerli sayılır.

f) istifa ettikleri halde kulüplerinden ilişiksiz belgesi alamayan sporcular, istifa dilekçelerine ilişiksiz belgesi bedeli olan parayı ödediklerini gösteren resmi havale makbuzlarını ekleyerek kulüplerinin bağlı bulunduğu İl Müdürlüklerince verilir.

g) Kulüpler verdikleri ilişiksiz belgesine hangi kulüp için verdiği şerhini koyamaz.

h) Transfer yapacak sporcuların, sezon içerisinde takımların resmi müsabakalarında er alıp almadıklarına dair İl Müdürlüklerine taahhütname vermeleri ve bu taahhütnameyi İl müdürlüklerine tasdik ettirmeleri zorunludur.
Taahhütnamesi olmayan sporcuların transfer işlemi yapılamaz.

Transferde aşağıdaki belgeler istenir.

a) Fotoğraflı 1 lisans, 3 tescil fişi (Ek-1)
b) İlişiksiz belgesi (Ek-2)
c) Taahhütname (Ek-3)
d) 18 yaşından küçükler için veli muvafakatı (Ek-4)

YURTDIŞINDAN GELEN YABANCI UYRUKLU İLE T.C VATANDAŞI SPORCULARIN TESCİL, VİZE VE TRANSFER İŞLEMLERİ
MADDE 10- Yurtdışında herhangi bir spor kulübünde spor yapan yabancı uyruklu ve T.C vatandaşı sporcuların, Türkiye'de spor kulüplerine tescil ve transferi yapılabilmesi için, bağlı bulundukları ülkelerin federasyonlarından, imzalı-tasdikli sporcularında, ilişiği olmadığına dair ülke federasyonundan belge getirmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, yabancı uyruklu sporcuların Türkiye'de spor yapabilmeleri için içişleri Bakanlığı'ndan çalışma ve ikamet müsaadesi alması için İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma ve ikamet müsaadesi alması zorunludur. Vize işlemlerinden de aynı şart aranır.
Yabancı uyruklu sporcuların Tescil, Vize ve transfer işlemlerinde 01 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında yapılır.

a) Kulüpler bir sezon içerisinde (Kız-Erkek) en çok iki yabancı uyruklu sporcunun tescil, vize ve transfer işlemini yaptırabilirler.
b) Türkiye'de herhangi bir kulübe tescil, vize ve transfer işlemini yaptırdıktan sonra kendi ülkesinde veya başka bir ülkede tescilli olduğu tespit edilen yabancı uyruklu sporcular Uluslar arası Federasyona bildirilir ve sporcu ceza kuruluna sevk edilir.
c) Türkiye'de herhangi bir kulübe tescilli iken kulübünden bonservis almadan ve Federasyona haber vermeden yurt dışında herhangi bir kulübe lisans çıkaran sporcu, Cezaya sevk edilir ve uluslar arası Federasyona bildirilir.

SİLAH ALTINDA BULUNAN SPORCUALAR
Madde 11a) Silah altına alınan sporcular, askeri güçler adına lisans çıkartarak müsabakalara katılabilirler. Silah altına alınan sporcuların sivil kulüplerle olan ilişiği kesilir.
b) Silah altına alınan sporcular kesin terhis olmadıkları müddetçe sivil kulüplerindeki müsabakaya katılamazlar, tescil-vize ve transfer işlemlerini yaptıramazlar.
c) Terhis olan sporcular kendi kulüplerine hiçbir belge aranmaksızın ve süre beklemeksizin dönebilirler.
Ancak başka bir kulübe gitmek istedikleri takdirde haklarında transfer hükümleri uygulanır.
Bu durumda olan sporcuların silah altında lisanslı ve lisanssız geçirdikleri süreler sivil kulüplerdeki tescil sürelerinden sayılmaz.


BİRLEŞEN VEYA İSİM DEĞİŞTİREN KULÜPLERİN SPORCULARI

Madde 12- Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalamazlar. Bu sporcular birleşen veya ismini değiştiren yeni kulüplerin sporcusu olurlar.

KAPANAN VEYA BRANŞI KAPATILAN KULÜPLERİN SPORCULARI
Madde 13- Kapanan veya branşı kapatılan kulüplerin sporcuları serbest kalırlar. Ancak bu durumda olan sporcular sezon sonuna kadar başka bir kulübe tescil yaptıramazlar.

TESCİL FİŞLERİNDEKİ BİLGİLERİN DOLDURULMASI VE DOĞRULUĞU
MADDE 14- Spor kulüpleri tarafından doldurulacak tescil fişlerinin ve lisansının hakikate uygun olması şarttır.
Türk vatandaşı olanların fotoğraflı nüfus cüzdanları veya tasdikli örnekleri, yabancıların ise pasaport veya ikamet tezkerelerine uygun olarak doldurulması ve bunların İl Müdürlükleri tarafından görülmesi zorunludur.
Gerçekdışı belgelerle tescile sebep olanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılır.
Kimliklerini doğru bildirmeyen sporcuların tescilleri iptal edilerek bir yıl süreyle tescilleri yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer hükümler;
Madde 15- :Bu talimatta yer almayan hususlar Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce hazırlanarak duyurulan talimatlara göre işlem yapılır.


Home | Alaçati Town | Route to Alaçati | Windsurf in Alaçati | Services&Facilities
Future Developments | Events | Links | AWP Recommends
Prices | Alaçati Windsurf School | Alaçati Live | Message Board
Discovering Turkey | Downloads | Send a Card | AWP in Press
Windsurfers Pages | Help | Feedback
Club Membership | E-mail Account
Articles | Moves | Tips & Tricks

© 1998-2006, Kalafatoglu Tourism Investment Inc.
All Rights Reserved.

Alaçati Beach Resort
Alaçati Liman Mevkii
Alaçati - Izmir
TURKEY

Phone : +90-232-7166161 pbx
Telefax : +90-232-7167070

[email protected]
[email protected]Username:
Password: